Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia pre predaj a poskytovanie služieb na riadenie logistiky formou predplatného (ďalej len "Služba") prostredníctvom internetovej platformy www.greentls.sk (ďalej len "Platforma") spoločnosti M2M Services, s.r.o., IČO 55 894 879, so sídlom Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina, (ďalej len "Predávajúci").
1.2 Služba je určená výhradne pre firmy a právnické osoby (ďalej len "Zákazník"), nie pre fyzické osoby.
1.3 Predávajúci garantuje, že Služba bude dostupná zákazníkom aspoň 99,5% času v priebehu každého mesiaca.
1.4 Cena uvedená v cenníku, ktorý je zverejnený na Platforme, predstavuje cenu za obdobie 30 dní (ďalej len „Mesiac“). Pre účely poskytovanej Služby sa akákoľvek formulácia vrátane komunikácie so Zákazníkom odkazujúca na časové obdobie trvajúce Mesiac chápe ako obdobie trvajúce 30 dní.

2. Objednávka
2.1 Zákazník si vytvorí vlastný mesačný program Služby prostredníctvom objednávkového formulára na Platforme. Cena bude závisieť od počtu a druhu Služieb zvolených Zákazníkom a bude vypočítaná na základe aktuálneho cenníka uvedeného na Platforme.

3. Nastavenie Prostredia Služby
3.1 Po vytvorení objednávky na Platforme kontaktuje Predávajúci Zákazníka za účelom vytvorenia prístupu a nastaveniu prostredia Služby. Nastavenie zahŕňa konfiguráciu a prispôsobenie parametrov Služby, ktoré sú definované ako Špecifické pre konkrétne Služby a konkrétneho Zákazníka. Sú uvedené na Platforme v časti Parametre Podniku https://greentls.sk/parametre-podniku.
3.2 Na správne nastavenie prostredia Služby je nevyhnutná súčinnosť Zákazníka. Zákazník bude povinný poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady nevyhnutné na nastavenie Služby konkrétnemu Zákazníkovi.
3.3 Nastavenie prostredia Služby bude realizované v spolupráci medzi Predávajúcim a Zákazníkom, pričom Predávajúci sa bude snažiť o najrýchlejšie a najefektívnejšie nastavenie na základe poskytnutých informácií zo strany Zákazníka.
3.4 Poplatok za nastavenie prostredia Služby špecifikovaný v bode 3.1 je zahrnutý v mesačnom poplatku za Službu a nepredstavuje pre Zákazníka dodatočné náklady.
3.5 Nastavenie prostredia Služby zo strany Predávajúceho sa považuje za splnené dňom odoslania prístupových údajov Zákazníkovi.

4. Platba a fakturácia

4.1 Platba za objednanú Službu je mesačná a zákazník ju uhrádza po dodaní služby bankovým prevodom na účet Predávajúceho na základe faktúry vystavenej Predávajúcim v termíne splatnosti faktúry.
4.2 Prvé fakturačné obdobie začína plynúť dňom, keď Predávajúci odošle prístupové údaje a unikátny link na prihlásenie Zákazníkovi.
4.3 Služba je poskytovaná na základe mesačnej platby bez viazanosti. Zákazník môže zrušiť Službu kedykoľvek, pričom Služba bude aktívna do konca aktuálneho mesačného obdobia, v ktorom Zákazník zrušenie oznámil. Prístup Zákazníka k Službe bude zrušený v prvý deň nového mesačného obdobia nasledujúceho po mesačnom období, v ktorom Zákazník oznámil zrušenie Služby.
4.4 Faktúra bude vystavená v prvý deň nového platobného obdobia za predchádzajúci mesiac so splatnosťou sedem (7) kalendárnych dní.
4.5 Faktúry za Službu budú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári.
4.6 Zákazník môže požiadať o zmenu e-mailovej adresy určenej na zasielanie faktúr zaslaním požiadavky e-mailom na invoice@greentls.sk.
4.7 Faktúra sa považuje za zaplatenú v deň pripísania platby na účet Predávajúceho.


5. Práva a povinnosti Zákazníka
5.1 Zákazník je povinný poskytnúť v objednávkovom formulári pravdivé a aktuálne informácie.
5.2 Zákazník je povinný spolupracovať a poskytovať všetky potrebné informácie nevyhnutné na nastavenie Služby bezodkladne, alebo do termínu dohodnutého individuálne, aby sa zabránilo zbytočným oneskoreniam v nastavení Služby.
5.2 Zákazník je zodpovedný za správne používanie Služby a za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov.
5.3 Zákazník je povinný uhradiť platbu za Službu za celé obdobie, počas ktorého mal Službu predplatenú, bez ohľadu na to, či Službu využíval alebo nie. V prípade, že Zákazník počas mesiaca Službu nevyužil, ale zároveň ju riadne nezrušil, je povinný uhradiť plnú platbu do konca platobného obdobia.
5.4 Zákazník má právo na zrušenie Služby kedykoľvek, pričom využívať ju môže do konca platobného obdobia, počas ktorého nastalo zrušenie Služby a musí riadne zaplatiť za využívanie Služby do konca trvania Služby.
5.5 Zákazník má právo na zrušenie Služby v dôsledku zmien v cenníku za Službu a to do konca platobného obdobia, počínajúc dňom účinnosti zmien cenníka. Ak sa Zákazník rozhodne pokračovať v používaní Služby po účinnosti zmien cenníka, bude sa to považovať za súhlas s novými cenami a podmienkami.
5.5 Zákazník má právo na reklamáciu Služby v prípade nespokojnosti s jej kvalitou alebo poskytovanými službami.

6. Práva a povinnosti Predávajúceho
6.1 Predávajúci má povinnosť poskytovať Službu v súlade s dohodnutými podmienkami a zabezpečiť jej dostupnosť v rámci technických možností.
6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na pozastavenie alebo zrušenie Služby v prípade porušenia VOP zo strany Zákazníka.
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie Objednávky a nevytvorenie prístupu k Službe.
6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy k dispozícii na Platforme a zákazník bude o zmene informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári.
6.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cenníka za Službu. Zmeny cenníka budú oznámené Zákazníkom najmenej 30 dní pred ich účinnosťou. Zákazník bude o zmene informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári. Email sa považuje za doručený dňom odoslania emailu Predávajúcim Zákazníkovi.

7. Reklamácie
7.1 Reklamácia môže byť podaná prostredníctvom Online reklamačného formulára uvedeného na Platforme alebo kontaktovaním Zákazníckej podpory prostredníctvom uvedených kontaktných informácií na Portáli.
7.2 Po prijatí reklamácie Poskytovateľ kontaktuje Zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty s potvrdením o prijatí reklamácie a bude sa snažiť čo najrýchlejšie vyriešiť reklamovaný problém.
7.3 Detaily týkajúce sa postupu pri reklamácii a spôsobu jej riešenia nájde Zákazník v Reklamačných Podmienkach https://greentls.sk/reklamacne-podmienky.
7.4 Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy complaints@greentls.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Poskytovateľ na elektronickú adresu Zákazníka. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskou obchodnou inšpekcii (www.soi.sk), ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
7.5 Orgán dozoru vykonáva: Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina.
7.6 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27. http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-...

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predmetom Služieb Predávajúceho nie je kontrola nahratého obsahu Zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za obsah nahratý Zákazníkom. V prípade, že obsah nahratý zákazníkom tam bol nahratý bez príslušného súhlasu tretej strany, napr. bez informovaného súhlasu fyzickej osoby o spracúvaní a zhromažďovaní osobných údajov, nenesie za nahraté údaje Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

8.2 Osobné údaje zbierané na Platforme sú spracovávané v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov https://greentls.sk/privacy-policy


9. Záverečné ustanovenia
9.1 Tieto VOP predstavujú celú dohodu medzi Predávajúcim a Zákazníkom v súvislosti s predajom a poskytovaním Služby a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo dohody medzi stranami.
9.2 Ak niektoré ustanovenie týchto VOP je z nejakého dôvodu neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť alebo vymáhateľnosť zvyšných ustanovení týchto VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 19.2.2024.