Reklamačné podmienky

 
1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Reklamačné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú postup a podmienky reklamácií týkajúcich sa predaja a poskytovania služieb na riadenie logistiky formou predplatného (ďalej len "Služba") poskytovaných prostredníctvom internetovej platformy www.greentls.sk (ďalej len "Platforma") spoločnosti M2M Services, s.r.o., IČO 55 894 879, so sídlom Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina, (ďalej len "Predávajúci").
1.2 V prípade, že Služba nebude dosahovať garantovanú úroveň dostupnosti uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach a Zákazník bude mať dôvodné podozrenie, že chyba nie je na jeho strane, má právo podať reklamáciu v súlade s Reklamačnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

2. Podanie reklamácie
2.1 Zákazník môže podať reklamáciu týkajúcu sa poskytovaných Služieb prostredníctvom nasledujúcich spôsobov:
a) Online Formulár: Zákazník má možnosť podať reklamáciu elektronicky prostredníctvom online reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Platformy https://greentls.sk/reklamacny-formular
b) Kontaktovanie Zákazníckej Podpory: Zákazník môže kontaktovať Zákaznícku podporu predávajúceho prostredníctvom uvedených kontaktných informácií na webovej stránke Platformy https://greentls.sk/kontakt v pracovných dňoch v čase medzi 7,00-17,00.
2.2 V reklamácii musí Zákazník poskytnúť nasledujúce informácie:
a) Popis reklamovaného problému.
b) Údaje na identifikáciu Služby (Číslo objednávky alebo IČO).
c) Informáciu či ide o technický problém alebo problém súvisiaci s faktúrou.
d) Kontaktné informácie, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
2.3 O potvrdení prijatia reklamácie bude Zákazník informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v reklamačnom formulári.

3. Možnosti reklamácie
3.1 Zákazník má právo reklamovať nasledujúce záležitosti týkajúce sa Služieb poskytovaných Platformou:
a) Chyby alebo problémy, ktoré bránia používaniu Služby.
c) Bezpečnostné nedostatky, ktoré môžu ohroziť dôvernosť alebo dostupnosť údajov.
d) Problémy týkajúce sa fakturácie alebo účtovania, ako sú nesprávne výpočty poplatkov alebo záležitosti týkajúce sa platobných transakcií.
3.2 Ďalšie záležitosti mimo uvedených v bode 3.1 budú posudzované individuálne a riešené v súlade s povahou problému a závažnosťou.
3.3 Pre platnosť týchto podmienok je nevyhnutné, aby vzniknutý problém nastal aj napriek dodržaniu všetkých pokynov uvedených v aktuálnej verzii Príručky pre používateľa dostupnej po prihlásení v Službe . Vzniknutý problém nesmie byť zapríčinený úmyselným alebo neúmyselným zásahom do integrity Služby a dát používateľmi, napríklad manipuláciou s prostredím alebo databázou.

4. Riešenie reklamácií
4.1 Riešenie reklamácie môže zahŕňať jedno z nasledujúcich opatrení:
a) Oprava reklamovaného problému.
b) Neúčtovanie poplatkov za Službu počas obdobia nefunkčnosti systému.
c) Zamietnutie reklamácie s uvedením dôvodu.
4.2 Riešenie reklamácie bude závisieť od povahy a závažnosti reklamovaného problému.
4.3 Počas doby riešenia reklamácie má Poskytovateľ právo vyžiadať od Zákazníka dodatočné informácie potrebné na vyriešenie reklamácie.

5. Doba riešenia reklamácie
5.1 Predávajúci sa zaväzuje aktívne pracovať na riešení reklamácie s cieľom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie obnoviť plnú funkčnosť Služby. Po podaní reklamácie bude očakávaná doba riešenia komunikovaná Zákazníkovi v priebehu riešenia reklamácie.
5.2 Predpokladané časy riešenia problémov sú nasledovné:
a) čas odozvy: 24 hodín (nevzťahuje sa na víkendy a dni pracovného pokoja)
b) maximálna doba riešenia: 30 dní
Vysvetlenie:
• Čas odozvy je doba, keď kvalifikovaná osoba Predávajúceho reaguje na požiadavku Zákazníka,
• Maximálna doba riešenia je doba, ktorá uplynula od nahlásenia problému do času permanentného odstránenia problému, vrátane aktualizácie verzie Služby.
6. Ochrana osobných údajov
6.1 Ochrana osobných údajov Zákazníka je regulovaná Zásadami ochrany osobných údajov https://greentls.sk/privacy-policy

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Tieto Reklamačné podmienky sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Predávajúceho a vzťahujú sa na reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy.
7.2 Aktuálna verzia Reklamačných podmienok je vždy k dispozícii na webovej stránke Platformy a môže byť aktualizovaná zo strany Predávajúceho bez predchádzajúceho upozornenia.
7.3 Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy complaints@greentls.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Poskytovateľ na elektronickú adresu Zákazníka. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskou obchodnou inšpekcii (www.soi.sk), ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
7.4 Orgán dozoru vykonáva: Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina.
7.5 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27. http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-...

Tieto Reklamačné podmienky sú platné od 18.12.2023.