Zásady spracúvania osobných údajov

 
Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov a pristupujeme k nej zodpovedne, preto Vás chceme informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré pri návšteve našej internetovej stránky a pri využívaní našich služieb spracúvame. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"). Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len Zásady) dostupných na našej Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracúvania osobných údajov, minimalizácie rozsahu, správnosti, minimalizácie uchovávania osobných údajov, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel, preto si naša Spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Obchodný názov: M2M Services s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Sídlo: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Prevádzka: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
IČO: 55894879
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83715/L.
Telefón: +421 948 472 466
E-mail: info@greentls.sk
http: www.greentls.sk
Pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese gdpr@greentls.sk. Email môžete využiť aj v prípade požiadavky na zmenu osobných údajov, alebo poskytnutie výpisu o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb:
Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet. Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.
2. Vzájomná komunikácia prostredníctvom online kontaktných formulárov:
Návštevník internetovej stránky je na základe vlastného rozhodnutia oprávnený Spoločnosť kontaktovať prostredníctvom online kontaktných formulárov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie v nasledovných situáciách:
 • Kontaktovanie prostredníctvom Kontaktného formulára.
 • Odber noviniek prostredníctvom Newslettera.
 • Vytvorenie a spracovanie objednávky.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s GDPR a platným a aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Online Kontaktný formulár: Meno, priezvisko, email a obsah správy. Nepovinný údaj: telefónne číslo.
Online formulár Odber noviniek: Email.
Online formulár Vytvorenie objednávky: Meno, Priezvisko, telefónne číslo, email. 

PRÍJEMCA
Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:
 1. Kontrolným, dozorným a iným štátnym orgánom - v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).
 2. Súdom a orgánom činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov.
 3. Ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, a osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese gdpr@greentls.sk.
Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

SPROSTREDKOVATELIA
Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.
Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Osobné údaje sú ukladané na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcu z účelu spracúvania. Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu sa spracúvajú do odvolania súhlasu alebo uplynutia lehoty spracúvania.
Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Týmto sme Vás ako dotknutú osobu informovali o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k Vašim osobným údajom v rozsahu týchto Zásad. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na gdpr@greentls.sk.