Zásady spracúvania osobných údajov

 
Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov a pristupujeme k nej zodpovedne, preto Vás chceme informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré pri návšteve našej internetovej stránky a pri využívaní našich služieb spracúvame. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"). Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len Zásady) dostupných na našej Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracúvania osobných údajov, minimalizácie rozsahu, správnosti, minimalizácie uchovávania osobných údajov, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel, preto si naša Spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Obchodný názov: M2M Services s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Sídlo: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Prevádzka: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
IČO: 55894879
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83715/L.
Telefón: +421 948 472 466
E-mail: info@greentls.sk
http: www.greentls.sk
Pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese gdpr@greentls.sk. Email môžete využiť aj v prípade požiadavky na zmenu osobných údajov, alebo poskytnutie výpisu o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb:
Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet. Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.
2. Vzájomná komunikácia prostredníctvom online kontaktných formulárov:
Návštevník internetovej stránky je na základe vlastného rozhodnutia oprávnený Spoločnosť kontaktovať prostredníctvom online kontaktných formulárov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie v nasledovných situáciách:
 • Kontaktovanie prostredníctvom Kontaktného formulára.
 • Odber noviniek prostredníctvom Newslettera.
 • Vytvorenie a spracovanie objednávky.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s GDPR a platným a aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Online Kontaktný formulár: Meno, priezvisko, email a obsah správy. Nepovinný údaj: telefónne číslo.
Online formulár Odber noviniek: Email.
Online formulár Vytvorenie objednávky: Meno, Priezvisko, telefónne číslo, email. 

PRÍJEMCA
Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:
 1. Kontrolným, dozorným a iným štátnym orgánom - v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).
 2. Súdom a orgánom činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov.
 3. Ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, a osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese gdpr@greentls.sk.
Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

SPROSTREDKOVATELIA
Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.
Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Osobné údaje sú ukladané na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcu z účelu spracúvania. Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu sa spracúvajú do odvolania súhlasu alebo uplynutia lehoty spracúvania.
Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Týmto sme Vás ako dotknutú osobu informovali o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k Vašim osobným údajom v rozsahu týchto Zásad. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na gdpr@greentls.sk.
 

Privacy policy

We are aware of the importance of personal data protection and take a responsible approach to it, so we would like to inform you about the conditions for processing your personal data that we process when you visit our website and use our services. In particular, REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (hereinafter referred to as GDPR) and Act No. 18/2018 Coll. serve as legal prerequisites. on the protection of personal data and on amending and supplementing certain acts (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act"). We kindly ask you to carefully read the Personal Data Processing Policy (hereinafter referred to as the Policy) available on our Website, where you can consult it at any time.In processing your personal data, we adhere to the principles of lawfulness, fairness and transparency, limitation of the purpose of processing personal data, minimization of the scope, accuracy, minimization of the retention of personal data, integrity, confidentiality and accountability.Any change in the law or change in our internal processes may result in an adjustment to this Policy, therefore our Company reserves the right to amend this Policy.

PERSONAL DATA PROVIDER:
Business name: M2M Services s.r.o.
Legal form: s.r.o.
Registered office: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Operation: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Number: 55894879
Commercial register: the District Court of Žilina, Section: Sro, Insert No. 83715/L.
Telephone: +421 948 472 466
E-mail: info@greentls.sk
http: www.greentls.sk
If you have any questions regarding your personal data, please contact us by e-mail at gdpr@greentls.sk. You can also use email to request a change to your personal data or to provide a statement of your personal data that we process.

THE PURPOSE OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
1. To operate a functional Website and its content and services:
We record and use the personal data of visitors to the Website only to the extent necessary for the operation of the functional Website and its content and services. This means that we only collect personal data that is automatically transmitted by the browser and temporarily stored in a log file. This includes the following data: the IP address of your computer, the date and time of access, the name and URL of the downloaded file, the website from which access is made, the browser used and, where applicable, the operating system of your computer, as well as the name of your Internet access provider. The purpose of the processing of this data is for the general administration of the Website, to ensure a smooth connection to the Website and to ensure the convenient use of the Website.
2. Mutual communication via online contact forms:
A visitor to the Website is entitled to contact the Company via the online contact forms at his/her own discretion in order to ensure mutual communication in the following situations:
 • Contacting via the Contact Form.
 • Subscribing to the newsletter.
 • Creating and processing an order.

THE LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF DATA SUBJECTS

When processing personal data, the company complies with the GDPR and the current and valid Personal Data Protection Act.
The legal basis for the processing of personal data is your explicit consent, which you can revoke at any time. The provision of personal data for this purpose is not a legal or contractual requirement, but without processing it, your request or other initiative cannot be properly processed.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA CONCERNED
Online Contact Form: First name, last name, email and message content. Optional data: telephone number.
Online Newsletter Subscription Form: Email.
Online Order Form: First name, Last name, phone number, email.

RECIPIENT
The company needs to know certain personal data of the data subjects for the quality of its services and needs to provide it to other recipients in order to comply with its legal obligations and to provide the highest quality services.
Our company may provide your personal data to the following recipients:
1. Control, supervisory and other state authorities - in the performance of their activities within the meaning of a specific legal regulation (e.g. the Slovak Trade Inspection, the Office for Personal Data Protection, etc.).
2. Courts and law enforcement authorities at their request or in the context of the legitimate interests of the controller in proving, asserting and defending legal claims.
3. To other recipients to whom the controller is obliged to disclose personal data pursuant to a specific law or legitimate interest, such as auditors, legal advisors, and persons who have an employment or other similar relationship with us.

CONSENT OF THE DATA SUBJECT
The company obtains the data subject's consent freely, without coercion or compulsion, as well as without conditioning it on the threat of refusal of the contractual relationship, the services provided or obligations arising for the controller from legally binding acts of the European Union, an international treaty to which the Slovak Republic is bound or a law.
Consent is granted separately for each purpose of processing personal data.
You, as the data subject, may withdraw your consent at any time by sending an e-mail to gdpr@greentls.sk.
The Company respects privacy and considers the personal data provided to be confidential.

PROCESSORS
In its business activities, the Company cooperates with a number of intermediaries whose aim is to provide quality services, and these entities process the personal data of data subjects in the performance of their contractual activities for the Company.
The Company declares on its honour that, when selecting individual processors, it has taken into account their professional, technical, organisational and personal competence and their ability to guarantee the security of the personal data processed by means of the security measures taken in accordance with the Personal Data Protection Act.
At the same time, when selecting a suitable processor, the company has acted in such a way as not to jeopardise the rights and legitimate interests of data subjects.
The Company as a controller has concluded written agreements with processors within the meaning of Section 34 of the Personal Data Protection Act on the protection of personal data processed by the processors it has entrusted with the processing of personal data of data subjects to the extent, under the conditions and for the purpose agreed in the agreement and in the manner provided for in the Personal Data Protection Act.

THE CONDITIONS AND MANNER OF PROCESSING OF PERSONAL DATA OF DATA SUBJECTS
The Company processes personal data of data subjects in its information systems by automated and non-automated means of processing.
The Company shall not disclose the personal data processed, except where required by a specific legal regulation or by a decision of a court or other public authority.
The Company will not process your personal data without your explicit consent or any other lawful basis for any other purpose or to a greater extent than that set out in this information.

RETENTION PERIOD FOR PERSONAL DATA OF DATA SUBJECTS
Personal data is stored for the period necessary to ensure the rights and obligations arising from the purpose of the processing. Data processed on the basis of your consent is processed until the consent is withdrawn or the processing period expires.
The company does not transfer personal data to third countries and international institutions.

THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT IN RELATION TO THE PROCESSING OF HIS OR HER PERSONAL DATA
The data subject shall have the right, upon written request, to request from the company:
 • in a generally comprehensible form, precise information about the source from which he or she obtained his or her personal data for processing,
 • access to his or her personal data,
 • in a generally comprehensible form, a list of his or her personal data subject to processing,
 • the rectification or erasure of her personal data which are incorrect, incomplete or out of date and which are the subject of the processing,
 • the erasure of his or her personal data for which the purpose of the processing has ceased; where official documents containing personal data are the subject of the processing, he or she may request their return,
 • the destruction of her personal data which are the subject of the processing, if there has been a breach of the law,
 • the restriction of the processing of her personal data,
 • the data subject, upon written request to the company or in person, if the matter cannot be delayed, the right to object at any time to the processing of personal data by expressing legitimate grounds or by providing evidence of unlawful interference with his or her rights and legitimate interests which are or may be harmed in a particular case by such processing of his or her personal data; unless prevented by lawful grounds and the objection of the data subject is proven to be justified, the company shall block and delete the personal data to which the data subject has objected without undue delay and as soon as the circumstances permit,
 • prevent the processing of his or her personal data which he or she believes is or will be processed for direct marketing purposes without his or her consent and request its destruction, 
 • the right to transfer her personal data to another controller, 
 • whether the provision of personal data is a legal requirement or a contractual requirement or a requirement necessary for entering into a contract and whether the data subject is obliged to provide personal data, as well as the possible consequences of not providing personal data, 
 • the right to bring an action pursuant to Article 100. If the data subject suspects that his or her personal data are being unlawfully processed, he or she may file a petition for the initiation of personal data protection proceedings with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, located at Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, or contact the Office via its website at http://www.dataprotection.gov.sk.
We hereby inform you as a data subject about the conditions of processing your personal data and inform you about your rights in relation to your personal data within the scope of this Policy. If you have any questions, you can contact us at gdpr@greentls.sk.